Kyosho - Servo Motor & Potentiometer (Mini-Z 4X4)

$18.99

Servo Motor & Potentiometer for Mini-Z 4X4.